• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kardoff.karabukoffroadkulubu

TÜZÜK

                                                                                                                                                                                                                                                          

KARABÜK-SAFRANBOLU OTOMOBİL VE DOĞA SPORLARI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ KULÜBÜ

( KARDOFF)   TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1:  DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ

 

DERNEĞİN ADI  :KARABÜK-SAFRANBOLU OTOMOBİL VE DOĞA SPORLARI  ARAMA KURTARMA

                           KULÜBÜ DERNEĞİ

DERNEĞİN KISA ADI :KARDOFF

DERNEĞİN MERKEZİ :  KARABÜK  ilidir.

DERNEĞİN TEMSİL RENKLERİ:TURUNCU,SİYAH TIR .

DERNEĞİN BAYRAĞI:BEYAZ ZEMİN ÜZERİNE TURUNCU YAZI VE SİYAH GÖLGE  DİR.

DERNEĞİN ARMASI :JEEP RESMİ VE KARDOF YAZI  DIR.

 

MADDE  2 : DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK

OLAN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

 

 MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

 a-    Türkiye’de ve bölgemizde otomobil ve doğa sporlarını  özellikle offroad-trial-ralli-drag-slalom-süper

slalom ve raid v.b. sporlarını tanıtmak, yaymak, geliştirmek, gelenek haline getirmek,,

b-    Üyeler arasında kardeşlik, karşılıklı yardım ve işbirliği sağlamak,

c-    Üyelerin birbirleri ile ilişkilerini arttırmak için geziler, toplantılar, eğitim programları,resmi ve özel

kurumlarla konu ile ilgili protokoller yapmak, balolar, konferanslar tertip etmek,

d-    Sportif amaçlı müsabaka, gösteri düzenlemek için T.C.  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor İl  Müdürlüğü,

Türkiye Otomobil Sporları  Federasyonu’na (TOSFED)'  e müracaat ile organizatör lisansı almak ve

TOSFED ile ULUSLARARASI OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ’nun (FİA/FISA) koyduğu kural ve

çıkardığı yönetmeliklere uygun olarak oyunlar, müsabakalar ve gösteriler düzenlemek ,devletin ilgili

birimleri ile (afad,sivil savunma,polis,jandarma ,umke  ve v.b.) işbirliği içinde olarak gerekirse ve talep

edilirse arama kurtarma çalışmalarına destek vermek.

e-    Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve derneğe kayıtlı olan üyelerin maddi ve manevi yönleri ile

ilgilenerek onlara gerekli yardım ve ilgilerde bulunmak,

f-     Dernek amaçlarına ulaşmak, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda

yardımcı olmak kamuya da açık veya kapalı her türlü lokal,restaurant, kahve, kafeterya, tamir bakım

 atölyesi, garaj, eğitim pisti, benzin istasyonu, servis istasyonu, konusuyla ilgili mağaza gibi işletmeler

 açmak veya açılmış işletmelere ortak olmak, çalıştırmak,
 MADDE 3: DERNEĞE ÜYE OLMA,ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ;

Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Derneğe asıl üye olabilmenin şartları:

 

1-    Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda

çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her  gerçek ve tüzel kişi bu

derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de

yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri  üyelik için bu koşul aranmaz.

2-    Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en

çok doksan gün (üç ay) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç

yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3-Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul

edilen kişilerdir.

4-Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri 

üye olarak kabul edilebilir.

 

MADDE 4: DERNEĞİN SİYASETLE İLGİSİ:

 

Derneğin hiçbir şekilde siyasetle ilgisi yoktur.


MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLAMAYACAK OLANLAR:

 

Diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, derneğe üye olamazlar.

 

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

 

ÜYELİKTEN  ÇIKMA:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi

yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma derneğe olan

borçlarını silmez.Dernek yönetimi alacaklarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurabilir.

Yönetim bu konuda tam yetkilidir.Aynı şekilde  Ölüm halinde üyenin  birikmiş borçlarını  sona erdirmez.

Yönetim isterse varislerinden hukuki kanallar yolu ile alacağını tahsil yoluna gidebilir.

 

ÜYELİKTEN  ÇIKARILMA:

 

Aşağıdaki durumlarda üye,dernek  yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır:

a-    Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan  fiil ve hareketlerde bulunmak.

b-    Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak genel kurul ve yönetim kurulunun aldığı

kararlara uymamak,

c-    Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,

d-    Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek ,yıllık aidat bedelini kendisine tanınan süre içerisinde

 ödememek.

e-    Düzenli yapılan haftalık toplantılara mazeret bildirmeden 6 hafta arka arkaya veya  aralıklı 3 ay katılmamak,

f-    Üyelik için gerekli  dernekler kanununun ilgili koşullarını kaybetmek,

g-   Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler ,dernekden ve-veya yönetim kurulundan  hiçbir hak ve talepte

bulunamazlar.

 

MADDE 7: DERNEĞİN ORGANLARI:

 

Derneğin organları şunlardır:

a-    Genel Kurul,

b-    Yönetim Kurulu,

c-    Denetleme Kurulu,

d-    Disiplin Kurulu,

 

MADDE 8:  DERNEK GENEL KURULU’NUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:

a-    Genel Kurul dernek üyelerinden meydana gelir ve derneğin en yetkili organıdır.

b-    Genel Kurul da her üyenin bir oy hakkı vardır.

c-    Fahri üyelerin oy hakkı yoktur,

d-    Her üye oyunu aslen kullanmak zorundadır. (Vekaleten oy kullandırma 2.3.1998 3415 sayılı

kanunla değiştirilmiştir. Her üye oyunu asaleten kullanacaktır)

 

 

MADDE 9: TOPLANMA ZAMANI:

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerin 2/3 ’inin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu bir ay

içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur. Şayet Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya

 çağırmaz ise Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde  bulunan üyelerin birinin müracaatı üzerine

mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyelerin arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu

 toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 10: TOPLANMA ŞEKLİ:

Genel  Kurul iki şekilde toplanır:

A-   Olağan toplantı:

A1- Bu toplantının  3 (üç)  yılda bir ve ŞUBAT  ayı  içerisinde  yapılması zorunludur.

A2- Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

A3- Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca tespit edilen ve duyurulan gündemi müzakere eder.

A4- Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter açar.

A5- Müzakerelere geçilmeden evvel bir Kongre Başkanı Vekili ve bir Katip üye Başkanlık Divanı için seçilir.

B-   Olağanüstü toplantı:

Bu toplantı gerektiğinde Yönetim Kurulu’nun veya Denetleme Kurulu’nun çağrısı ile veya mevcut

üyelerden en az 2/3 sinin yazılı istekleri üzerine yapılır.

MADDE 11: GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA İLE KARAR ALMA USUL

VE ŞEKİLLERİ:

 

Genel Kurul’un görevleri ve yetkileri şunlardır:

a-    Derneğin yönetim  , denetleme ve disiplin  kurulu ve üyelerini seçmek,

b-    Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve hesap raporları ile denetleme kurullarının raporlarını görüşerek kabul

veya reddetmek,

c-    Yönetim ve Denetim Kurulu’nu ibra etmek,

d-    Derneğin bütçesini kabul veya reddetmek,

e-    Gerektiğinde derneğin tüzüğünde değişiklik yapmak,

f-     Gerektiğinde derneğin feshine karar vermek,

g-    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması

hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

h-    Yıllık üye aidat miktarlarını tespit ederek karara bağlamak,

 

MADDE 12: GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir

gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,

saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,

altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle

geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan

 çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren

en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara

 göre yeniden çağrılır.Genel Kurul toplantı ertelemek hususunda Yeni Dernekler Kanunu'nun

çağrı hakkındaki hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

MADDE 13: GENEL KURULUN TOPLANTI YERLERİ:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

 

 

 

 

MADDE 14: GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile

toplanır. İlk toplantıda yeter üye sağlanamazsa ikinci toplantı 30 gün içersinde  çağrı usulu yapılır.

İkinci  toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetimi ve denetleme  ,disiplin kurulları asıl  üye tam

sayısının bir fazlası (14 kişi  7+3+3+1) olması halinde yapılır.

 

MADDE 15: GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞ USULÜ:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi

hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının

 ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,

yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurula katılma hakkı

bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi

makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek

görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına

imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir

  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 

 açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek

divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan

heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin

onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler

genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin

yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Toplantıda görüşülen konular ve

alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı

sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu

belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 16: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan

üyelerin en az onda biri tarafında görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 17: YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ,SEÇİLME USULÜ VE ASIL VE

YEDEK ÜYE SAYISI:

Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil  ve  (7) yedi yedek üyeden teşekkül eder ve Genel Kurul tarafından

 3 (üç) yıllık görev süresi için faal üyeler arasından gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma

olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu’nda türlü nedenlerle

 bir anda veya aralıklarla üyelerin yerine çağırılan yedek üyelerin katılması ile tamamlanan

Yönetim Kurulu’nda asıl üyelerin ayrılmaları devam eder ve artık yedek üyelerin kalmamasından

sonra Yönetim Kurulu asil üye sayısı üye tam sayısının yansıtmadan aşağıya düşerse bu durumda

 Yönetim Kurulunun varlığından söz etmenin imkansız olması nedeniyle, Genel Kurul mevcut

Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme kurulu tarafından  bir ay içerisinde toplantıya çağırılır.

Çağrının yapılmaması halinde Yeni Dernekler Kanununun 28.maddesine göre işlem yapılır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içerisinde bir başkan, bir başkan yardımcısı,bir genel sekreter

 ve bir sayman seçerler. Başkan derneği üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Yönetim Kurulu

 kararlarını yerine getirir. Başkan yardımcısı yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesinde de

başkana yardımcı olur, başkan olmadığı zaman başkana vekalet verir. Genel sekreter

derneğin bilumum  yazışma işlerini yürütür ve derneğin sözcüsüdür.

Sayman derneğin bilumum sarfiyatlarının, tahsilatlarının kanunlar ve tüzük

hükümlerine göre yapılmasında Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Derneği ilgilendiren bilumum yazışma ve muamelelerde yönetim kurulu üyelerinden ikisinin imzası

bulunması şarttır. Bu tüzük ile açık olarak Genel Kurula verilmiş olan işler dışında  kalan tüm dernek

işlerini yerine getirmek, derneğin amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmek üyelerin menfaatlerini

korumak, Genel Kurul tarafından verilecek işleri yerine getirmek Yönetim Kurulu’nun görevleridir.

Yönetim Kurulu haftada  en az bir kere dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte

çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye salt çoğunluğun hazır bulunuşu ile toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

MADDE 18: YÖNETİM KURULU’NUN YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

a-    Derneği mahkemelerde, resmi dairelerde, üçüncü şahıslara karşı temsil etmek veya ettirmek,

b-    Dava açmak, sulh olmak, ibra etmek, davadan vazgeçmek,

c-    Hibe,bağış,sponsorluk ve yardım  kabul etmek,

d-    Derneğin gelir gider hesaplarına ait işleri yapmak,

e-    Derneğin bütçesini tanzim ederek Genel Kurul’un onayına sunmak,

f-     Dernek üyelerinin dinlenme ve tatil ihtiyaçlarını temin etmek için kulüp, lokal ve benzeri yerler

 açmak ve işletmek ve bu işlerin yürütülmesinde kullanılmak üzere her çeşit personel almak,

bu personelin ücretini tayin etmek,

g-    Derneğin tüm hesap ve defterini tutmak,

h-    Gerektiğinde dernek işlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere yönetmelikler hazırlamak ve

 bunları Genel Kurul’un tasvibine sunmak,

i-     Dernek  tüzüğünün kendine verdiği diğer işleri yapmak,

 

MADDE 19: DENETLEME KURULU’NUN GÖREV, YETKİLERİ VE SEÇİLME USULÜ:

a-    Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder ve genel  kurul tarafından seçilir,

b-    Denetleme Kurulu görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar,

c-    Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla denetim raporlarını  tanzim ettikten sonra bu

 raporları Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

 

MADDE 20: DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV,YETKİLERİ VE SEÇİLME USULÜ

 

a-    Disiplin  Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder ve genel  kurul tarafından seçilir

b-    Disiplin Kurulu  dernek  tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket eden üyeler  hakkında gerekli

araştırmaları yapar yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

c-    Disiplin Kurulu nda  kararlar oy çokluğu ile alınır. Disiplin kurulu  kararları en geç 15 gün içinde

 Yönetim Kurulu’na bildirilir.

 

MADDE 21: YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI İLE DİĞER ORGANLARA SEÇİLENLERİN

İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ,

ve denetleme  kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı,

doğum yeri, doğum  tarihi, mesleği, ikametgahı, dernek  merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki

amirliğine yazı ile bildirilmesi lazımdır.

 

MADDE 22: DERNEĞİN GELİRLERİ

a-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık  aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye

genel kurul yetkilidir.

b-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor

yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d-    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e-    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f-      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği

 ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g-    Diğer gelirler.       

 

MADDE 23: DERNEĞİN GİDERLERİ

Derneğin bilumum hesapları sayman üye nezaret ve mesuliyeti altında yeteri kadar personel tarafından

yürürlükteki kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılır. Derneğin bilumum para ödemelerinde

ve bankalardan para tahsilatında yönetim kurulu üyelerinden ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Derneğin paraları bankalarda açılacak hesaplarda bulundurulur.

 

MADDE 24: GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya

hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi,

 serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi

 Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre

gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)

 “Gider Makbuzu” düzenlenir.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve

hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise

(Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen

biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması

ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir

 teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı

belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin

 ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim

kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva

eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha

olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti

 dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca,

onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak

adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine

 

 

 

 

 

verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili

hükümlerine göre hareket edilir.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;Defterler hariç olmak üzere,

dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda

belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak

 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

 

MADDE 25: DEFTER VE KAYITLAR:

Dernek Yönetim Kurulu aşağıda yazılı olan defterleri tutmaya mecburdur.

a-    Üye kayıt defteri,

b-    Karar defteri,

c-    Gelen ve giden evrak defteri

d-    İşletme hesabı,Gelir ve gider defteri,

e-    Demirbaş defteri,

f-     Alındı belgesi kayıt defteri,

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne

veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir

 ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

 

MADDE 26: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,

bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız

 denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya

yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim

yaptırabilir.

 

MADDE 27:  DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim

kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında

 olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları

 ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

        

 

MADDE 28: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3

çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları

 üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu

toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük

 değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

MADDE 29: DERNEĞİN  FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda

ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından

az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy

kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık

olarak yapılır. Tasfiye İşlemleriGenel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve

haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin

 kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında

 “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve

haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri,

harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri

bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa

 malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları,

genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin

 bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince

haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Derneğin para,

mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından

 durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine

bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini

tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu

üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 30: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen

 çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 31: DERNEĞİN ŞUBESİ:

Derneğin şubesi yoktur.

 

MADDE 32 : YILLIK AİDAT MİKTARI :

Yıllık aidat miktarı Genel Kurulca belirlenir. Aidat miktarının belirlenmesi için gerekli olan karar çoğunluğu

 toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  yıllık aidat

miktarı değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı

360,00-TL (Üçyüzaltmış.tl.),  üyelik giriş bedeli ise 1,500.00 -TL (Binbeşyüz. tl. ), olarak belirlenmiştir.

Asil üye olan  mevcut üyenin  ;  birinci dereceden akrabaları da bedelsiz olarak üye olabilir.

(Anne,baba,kardeş,çocuklar) Her ayın  Aidatının ,o ayın son günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi

zorunludur. Aidatını son ödeme tarihine kadar ödemeyenler,Kulüp faaliyetlerinden men edilecektir.  

 (Yarış,Gezi,v.s ) Yönetim Kurulu, bu bedellerin tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla kredi kartı ile ödeme,

 taksitlendirme,senetle toplu ödeme , peşin ödemede indirim gibi yollara başvurabilir.

 

MADDE 33: SANDIK KURULMASI

Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onayı ile kar gütmemek kaydı ile üyelerin giyecek, yiyecek

gibi zaruri ihtiyaç maddelerini, kısa vadeli ihtiyaçlarını, Off-Road sporunu layıki ile yapabilmek amacı

 ile duyduğu ihtiyaçların karşılamak üzere yeni dernekler kanununun 89. Maddesine uygun olmak

kaydı ile sandık kurabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 34: DERNEK KURUCULARININ ADI, SOYADI, MESLEK VE  SANATLARI, İKAMETGAH ADRESLERİ

 VE UYRUKLARI:

 

YÖNETİM KURULU :

ASİL ÜYELER

 

NO   ADI SOYADI     UYRUĞU     T.C. NUMARASI   D.YERİ         D.T.               MESLEĞİ                        İKAMETGAHI

 

1- AHMET DEMİR                  T.C.             17321402628  ÇATALZEYTİN       01,12,1970           ESNAF         

 Esentepe Mah.Selvi Cad.Sülünkent  Sit. Nu:                                                                                                                                                          Safranbolu- KARABÜK

 

2- ALPAY ELİCEK                 T.C        39854192562                                                                                                 

 SİGORTACI      

 

3-RÜSTEM KILIÇ                   T.C.            70294179324  SAFRANBOLU          01,03,1965  ÖZEL SEKTÖR   

ESENTEPE MAH.SELVİ CAD. ÇAMKORU                                                                                                                                                              SİT.NU:43                   SAFRANBOLU/KARABÜK

 

4-MEHMET GÖKÇEN           T.C.             21527804896                                                            ÖĞRETMEN     

 Bağlarbaşı mah.Selvi Cad.Lalezar sit. D blok                                                                                                                                                                                            Nu:09 Safranbolu-KARABÜK

 

5-TURAN TUNAY                 T.C.             35491420648     ESKİŞEHİR           10,12,1967           EMEKLİ          

   EMEK MAHELVAN SOK.4/B  DAİRE :06                                                                                                                                                              SAFRANBOLU

 

6-Coşkun Şen                      T.C.             17810386330     KARABÜK            11,01,1980            ESNAF              

ŞİRİNEVLER MAH.KAZIMKARABEKİR                                                                                                                                                                  CAD.YAVUZ APT. NO:07 DAİRE :07  KARABÜK

 

7-Hasan Yurt                       T.C.            24467707142     KARABÜK             06,12,1972           ESNAF           

    YENİ MAH.YILDIZ SİT.A BLOK NO:11                                                                                                                                                                             SAFRANBOLU

 

 

 

YÖNETİM KURULU :

YEDEK ÜYELER

 

1-Recep Uludağ

2-Yılmaz Ersöz

3-Ramazan Eliyazıcı

4-Sebahattin Gözetleyen

5-Kenan Şentürk

6-Hüseyin Erol

7-İlker Başdağ

 

 

 

 

 

 

GÖREV DAĞILIMI:

 

BAŞKAN                                 : AHMET DEMİR

BAŞKAN YARDIMCISI            :ALPAY ELİCEK

GENEL SEKRETER                :RÜSTEM KILIÇ

SAYMAN                                :MEHMET GÖKÇEN

KATİP                                     :TURAN TUNAY

 

 

 

 

 

 

 

           

 

            DENETLEME KURULU :

                       

                        ASİL ÜYELER:

                       

                        1-Caner Aslan

                        2-Birol Sarıvaz

                        3- Mehmet Gözetleyen

 

                        YEDEK ÜYELER:

                       

                        1- Hakan Çetin

                        2-Semih Kerimoğlu

                        3-Mustafa Çötüroğlu

 

            DİSİPLİN KURULU :

                                  

                        ASİL ÜYELER

                                  

                        1-Necip Öksüzoğlu

                        2-Ozan Özdal

                        3-Mehmet Vurulmuş

 

                        YEDEK ÜYELER:

 

                        1-Onur Salındırma

                        2-Murat Katırcıoğlu

                        3-Murat Özlü

 

 

 

 

 

Covid-19 Bilgilendirme
Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.835128.9507
Euro31.421631.5476